Fild.NET | Proces realizacji projektów

Proces realizowania projektów w Fild.NET

Poniżej został opisany proces realizowania projektów w Fild.NET. Jeśli jednak klient ma swoją własne praktyki prowadzenia projektów IT i chce je zachować we współpracy z nami, z przyjemnością dostosowujemy się do tych wymagań.

 

Działania przed podpisaniem umowy

Na etapie przed podpisaniem umowy o współpracy, dochodzi z reguły do kilku osobistych spotkań, podczas których konsultant Fild.NET analizuje problem klienta i proponuje rozwiązanie informatyczne. Kiedy w wyniku rozmów zostaje w końcu osiągnięte porozumienie – zarówno co do proponowanego rozwiązania, jak i spraw biznesowych (np. realizacja projektu w rozliczeniu za godzinę lub za efekt końcowy) – działania następnie przebiegają dwutorowo. Przedstawiciel Fild.NET, odpowiedzialny za sprawy techniczne, ustala ze swoim odpowiednikiem po stronie klienta wszelkie techniczne szczegóły związane z planowanym projektem, jak m.in. określenie komunikacji przez sieć VPN  klienta lub Fild.NET, określenie narzędzie do wideokonferencji (np. Microsoft OCS lub Skype), określenie narzędzia do wymiany materiałów (np. SharePoint). Z kolei kierownik projektu po stronie Fild.NET wraz z prawnikiem zajmuje się przygotowaniem i doprowadzeniem do akceptacji umowy. Do momentu podpisania umowy większość komunikacji pomiędzy klientem i Fild.NET odbywa się już w sposób zdalny (telefonicznie, mailowo lub przy pomocy wideokonferencji).

 

Realizacja projektu

Po podpisaniu umowy, kierownik projektu w Fild.NET spotyka się z upoważnionymi pracownikami technicznymi klienta. Ustalają oni szczegóły dotyczące zasad komunikowania się podczas projektu i raportowania postępu prac. Rozwiązaniem standardowo rekomendowanym do tego celu przez Fild.NET jest system Kanban. Usprawnia on organizację i koordynację pracy podczas realizacji

Ilustracja 1: Kanban – przykładowa strona systemu wykorzystywanego przez Fild.NET do zarządzania projektami, pokazująca postęp pracy i uwagi poszczególnych członków zespołu

Ilustracja 1: Kanban – przykładowa strona systemu wykorzystywanego przez Fild.NET do zarządzania projektami, pokazująca postęp pracy i uwagi poszczególnych członków zespołu

projektów informatycznych. Klient może go wykorzystać do bieżącego podglądania postępu prac, a także do zgłaszania własnych uwag. System jest dostępny po zalogowaniu się przez internet. Jego obsługa jest intuicyjna i bardzo łatwa. Jeżeli klient sobie tego życzy, istnieje też możliwość raportowania postępu prac na innym narzędziu.

Po ustaleniu wszystkich koniecznych szczegółów, zespół Fild.NET przystępuje do pracy, w wyniku której zostaje stworzone działające rozwiązanie. Jest ono następnie testowane. Po zakończeniu testów, kierownik projektu jedzie z kolejną wizytą do klienta i instaluje przygotowaną wersję rozwiązania. Jeśli pojawia się potrzeba, aby zmienić niektóre ustawienia, kierownik projektu kontaktuje się zdalnie ze swoim zespołem, który na bieżąco przygotowuje mu konieczne poprawki. Ta faza może się powtórzyć kilka razy, do momentu aż zostanie opracowana ostateczna wersja rozwiązania, które ponownie trafia do testów – tym razem zarówno w środowisku klienta, jak i w Fild.NET. Po zakończeniu testów i wdrożeniu poprawek (w razie potrzeby), klientowi przekazywana jest dokumentacja przygotowanego rozwiązania. Przeprowadzane są także warsztaty, na których użytkownicy mogą zapoznać się z  nowym rozwiązaniem. Potem klient podpisuje protokół odbioru rozwiązania, a Fild.NET wystawia fakturę za wykonaną usługę.

 

Serwisowanie

Po zakończeniu projektu, zostaje przygotowana i podpisana umowa serwisowa, o ile klient wyraził taką potrzebę na wcześniejszych etapach projektu. Umowa serwisowa gwarantuje klientowi oczekiwany przez niego zakres pomocy podczas użytkowania przygotowanego rozwiązania. Przy realizowaniu usług serwisowych również korzystamy z systemu Kanban, który oferuje specjalne funkcje w tym obszarze. Wykorzystywane są także takie narzędzia, jak SharePoint (do wymiany materiałów) oraz Microsoft OCS lub Skype (do wideokomunikacji).

POWRÓT