BizTalk Server 2010 – case study wdrożenia w TIM SA -

BizTalk Server 2010 – case study wdrożenia w TIM SA

Wdrożenie Microsoft BizTalk Server 2010 w TIM SA – jednej z wiodących firm na rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce – umożliwiło stworzenie w tej firmie platformy integracyjnej, w oparciu o którą zastąpiono wybrane obszary systemu ERP MFG/PRO wyspecjalizowanymi systemami dziedzinowymi. Dzięki temu TIM SA odzyskał zdolność do dalszej automatyzacji procesów biznesowych przy pomocy najlepszych w swojej klasie systemów informatycznych, a także zapewnił sobie dużą elastyczność w prowadzeniu procesu integracji swojego środowiska IT w przyszłości. Wdrożenie BizTalk Server zostało przeprowadzone w modelu nearshoringowym przez firmę Fild.NET.

Sytuacja wyjściowa
TIM SA to jedna z wiodących firm na polskim rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Sieć dystrybucyjną firmy tworzy centrum logistyczne o powierzchni 30 tys. mkw., ulokowane w Siechnicach, a także 30 rozsianych w całym kraju hurtowni. Liczba artykułów elektrotechnicznych w ofercie liczy kilkadziesiąt tysięcy, z czego kilkanaście tysięcy stanowią stałe pozycje magazynowe.

Swoją pozycję TIM SA zdobył dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, stawianiu na innowacje i automatyzację procesów biznesowych. Od 2001 roku w realizowaniu tej strategii wspierał TIM SA system informatyczny klasy ERP – MFG/PRO – stworzony przez amerykańską firmę QAD. Był on wielokrotnie modyfikowany od momentu wdrożenia, tak aby umożliwić TIM SA sprawne działanie na coraz większą skalę. Jednak wraz z rozwojem firmy – pojawianiem się nowych obszarów działania, kanałów sprzedaży, wymagań odnośnie obsługi klienta, dostępu do informacji i automatyzacji procesów – coraz bardziej widoczne stawały się ograniczenia MFG/PRO.

„Odzwierciedlenie w systemie ERP nawet najdrobniejszej zmiany, wprowadzonej w którymś z procesów biznesowych w naszej firmie, wiązało się z coraz większymi nakładami. System musiał być poprawiany w kilku miejscach przez wykwalifikowanych programistów, co wiązało się z wysokimi kosztami i zajmowało dużo czasu. Z tego powodu stopniowo traciliśmy możliwość szybkiego reagowania na zmienną sytuację na rynku. Podjęliśmy więc działania mające na celu wypracowanie nowej koncepcji rozwoju aplikacji biznesowych w firmie” – mówi Tomasz Nowowiejski, Dyrektor Pionu IT w TIM SA.

Rozwiązanie
Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości, TIM SA podjął decyzję o wdrożeniu wyspecjalizowanych, najlepszych w swojej klasie systemów dziedzinowych, które miały zastąpić wybrane obszary systemu MFG/PRO. Zdecydowano się na stopniowe wdrażanie systemów w następujących obszarach: WMS (Warehouse Management System), CRM (Customer Relations Management) i MDM (Master Data Management). W pozostałych obszarach zdecydowano się pozostawić wcześniej wykorzystywany system MFG/PRO. Integrację nowych systemów z ERP przeprowadzono za pomocą Microsoft BizTalk Server, który posłużył jako platforma klasy ESB.

Decyzję o wyborze poprzedziła dokładna analiza kilku dostępnych na rynku platform integracyjnych, których funkcjonalność spełniała oczekiwania TIM SA. Oprócz rozwiązania firmy Microsoft na „krótkiej liście” znalazły się produkty firm Oracle, IBM oraz otwarta platforma Mule ESB. Wybór padł na BizTalk Server jako platformy o najniższym szacowanym TCO przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Najważniejszym wymogiem stawianym nowym systemom dziedzinowym było to, aby zostały one wykonane w architekturze SOA. Było to warunkiem koniecznym, aby umożliwić ich bezproblemową integrację z MFG/PRO. W pierwszym etapie projektu integracyjnego przygotowano 25 usług (WebService), które umożliwiły integrację systemów dziedzinowych z ERP. Stworzone grupy usług skatalogowano w rejestrze UDDI, tak aby umożliwić łatwe korzystanie z nich. Dane, które miały być wymieniane pomiędzy ERP i systemami dziedzinowymi, zapisano w schemacie kanonicznym w standardzie OAGIS 9.4.1 (w plikach XML). Wykorzystanie kanonicznego modelu danych umożliwiło określenie wspólnego dla wszystkich systemów formatu wymiany danych, co było niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu integracyjnego. W drugim etapie projektu nastąpiła integracja ERP z systemem WMS (Warehouse Management System). Integracja z kolejnymi systemami dziedzinowymi – CRM (Customer Relations Management) i MDM (Master Data Management) – została zaplanowana na kolejny rok.

„Działanie nowego rozwiązania w największym uproszczeniu polega na tym, że Biztalk udostępnia systemom dziedzinowym dane z systemu MFG/PRO w formie usługi. Działa to również w drugą stronę – za pośrednictwem BizTalk Server dane z systemów dziedzinowych są przekazywane do MFG/PRO. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie rozbudowanych funkcjonalności nowych aplikacji bez skomplikowanych i kosztownych modyfikacji systemu ERP, traktując go jako system rejestrujący dane transakcyjne” – tłumaczy Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Sp. z o.o.

Nowemu rozwiązaniu zapewniono wysoką dostępność dzięki zainstalowaniu go w środowisku VMware. Na uwagę zasługują także wdrożone standardy obsługi błędów i monitorowania działania BizTalk Server, które zapewniło wykorzystanie narzędzia ESB Management Portal, stanowiącego część BizTalk ESB ToolKit.

Korzyści
Zintegrowanie systemów dziedzinowych z systemem ERP przy pomocy Microsoft BizTalk Server przyniosło TIM SA szereg istotnych korzyści. Do najważniejszych należą: odzyskanie możliwości szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, zapewnienie sobie elastyczności wdrażania zmian w przyszłości, a także efektywność kosztowa nowego rozwiązania.

Zdolność do szybkiego wprowadzania zmian
Wdrożenie w TIM SA Microsoft BizTalk Server spowodowało, że firma odzyskała zdolność do automatyzowania swoich procesów biznesowych i szybkiego wprowadzania zmian w reakcji na to, co dzieje się na rynku. Najpilniejsze potrzeby zostały rozwiązane przez wdrożenie i zintegrowanie z ERP systemu WMS. Również potrzeby informatyczne z innych obszarów działania firmy – jak obsługa klienta czy logistyka – stały się możliwe do zaspokojenia w przewidywalnej przyszłości.

Elastyczność i stabilność rozwiązania
Przyjęte rozwiązanie zapewniło TIM SA elastyczność, jakiej nie dają systemy ERP. Wynika ona z jednej strony z rozbudowanej funkcjonalności wybranych systemów dziedzinowych, która często przewyższa możliwości dostępnych na rynku rozwiązań ERP. Wybrane systemy dziedzinowe są jednocześnie cały czas rozwijane przez ich producentów, tak aby zaspokajać zmieniające się potrzeby swoich użytkowników. Z drugiej strony TIM SA zachował także możliwość łatwej zmiany każdego z wdrożonych systemów dziedzinowego lub też wdrożenia nowego, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba w przyszłości. Warta podkreślenia jest także wysoka stabilność stworzonego rozwiązania. Zapewniła ją z jednej strony przyjęta architektura rozwiązania – oparta o środowisko VMware, a także wykorzystanie BizTalk ESB Management Portal do obsługi błędów i monitorowania działania BizTalk Server.

Efektywne kosztowo wdrożenie
Bardzo istotną korzyścią była też efektywność kosztowa przyjętego rozwiązania. Rezygnacja z drogiego i mało elastycznego systemu ERP na rzecz systemów dziedzinowych zintegrowanych z MFG/PRO przy pomocy BizTalk, ograniczyła koszty wdrożenia, dodatkowo jeszcze rozkładając je w czasie. Do obniżenia kosztów realizacji projektu przyczynił się również nearshoringowy model współpracy pomiędzy Fild.NET i TIM SA. Konsultanci Fild.NET pojawiali się osobiście w siedzibie TIM SA jedynie wtedy, kiedy naprawdę była taka potrzeba. Reszta prac została wykonana zdalnie, w większości w białostockim centrum programistycznym Fild.NET, z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania projektem, wideokomunikacji i wymiany materiałów. W modelu nearshoringowym jest także realizowana umowa serwisowa, a także mają być realizowane kolejne etapy projektu.

Usługi logistyczne dla partnerów zewnętrznych
Ważną korzyścią z wdrożenia nowego rozwiązaniu jest także fakt, że TIM SA może dzięki niemu świadczyć usługi logistyczne na rzecz firm zewnętrznych. Platforma BizTalk zapewnia łatwy przepływ informacji pomiędzy systemami TIM SA i firm zewnętrznych, udostępniając dane magazynów konieczne do sprawnej realizacji procesów przyjęcia i wydania powierzonych towarów.